Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

A Zöld-Ker Kft. (www.homeandwash.hu online áruház) Adatkezelési Tájékoztatója

1. BEVEZETÉS

A Zöld-Ker Kft. (5000 Szolnok, Tószegi út 5. továbbiakban: H&W, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a www.homeandwash.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése, a Zöld-Ker Kft. napi működése, valamint szerződéses partnerkapcsolatai körében a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A H&W-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A H&W bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1. A H&W, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: ZÖLD-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 5.

Cégjegyzékszáma: 16 09 001638

Központi e-mail címe:

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A jelen tájékoztató a Honlap látogatói, a H&W vásárlói, valamint szerződéses partnerei (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett) személyes adatait érintő, jelentősebb adatkezeléseit tartalmazza.

2.3. Fogalmak

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, Helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.3.1. Alapelvek

 A H&W, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.2.Kapcsolódó jogszabályok

GDPR;

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2005. évi CXXXIII. törvény – a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmtv.)

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.).

3. A H&W adatkezelései

3.1. A www.homeandwash.hu honlapon folytatott tevékenységek vonatkozásában végzett adatkezelés

3.1.1. A www.homeandwash.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a Honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás: a portál html kódja a H&W-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Shoprenter.hu Kft (cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.2.Cookie kezelés

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez a H&W külső szolgáltatókat használ. Ezekről bővebben a www. www.homeandwash.hu cookie tájékoztatójában olvashat.

3.1.3. reCAPTCHA szolgáltatás

Az adatkezelés célja: a Honlapunkon egyes esetekben, például űrlapok kitöltésénél a Google Ireland Limited (Dublin, Írország) által biztosított reCAPTCHA szolgáltatást használjuk. A reCAPTCHA azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztessük a valódi személyek által bevitt adatokat az automatizált, gép által bevitt adatoktól.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint, a H&W jogos érdeke.

Az adatkezelő jogos érdeke: informatikai rendszereink maximális biztonságának garantálása, illetve az internetes oldalaink ellen irányuló támadások megelőzése.

A kezelt adatok köre: a szolgáltatás használata során a bevitt adatok, az Ön IP címe, és egyéb a reCAPTCHA használatához szükséges adatok a Google felé továbbításra kerülnek.

A reCAPTCHA szolgáltatás használata során a Google Adatvédelmi irányelvei érvényesek, amelyek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Shoprenter.hu Kft (cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.4. H&W online shop regisztráció

A H&W honlapján lehetőség nyílik online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben az adott személy a 18. életévét betöltötte.

Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat – regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlással kapcsolatos adatkezelésről a jelen tájékoztató 3.1.5 pontjában olvashat bővebben.

Az adatkezelés célja: a H&W online shopban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, H&W ügyfélfiók létrehozása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, illetve direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Eker. tv. 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: megszólítás, név, születési dátum, e-mail cím, jelszó, ügyfélszám, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

az utolsó bejelentkezéstől számított két év,

a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében a regisztrációtól számított 3 hét;

amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 3.1.8. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a H&W fiókban vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 2.1. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Shoprenter.hu Kft (cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.5. A H&W online shopban történő vásárlás adatkezelése

Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

Amennyiben a jelen tájékoztató 3.1.4. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy az adatkezelő a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat az online shop regisztrációs adatbázisából nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a H&W online shopban történő vásárlás, a fizetés lebonyolítása, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, az életkori korlátozás érvényre juttatása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: ügyfélszám (regisztrált vásárló esetén), megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím,  vásárolt termék, a vásárlás értéke), bankkártyás fizetéshez szükséges adatok, termék visszaküldés esetén esetlegesen a visszautaláshoz a számlatulajdonos neve és bankszámlaszáma.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a megrendelés teljesítését követő 5. év végén törlésre kerülnek, a számlán feltüntetett személyes adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8. év végén kerülnek törlésre.

A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni a 4. pontban foglaltak szerint az adatkezelő jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntetett elérhetőségein.

3.1.6. A H&W elektronikus hírlevél

A H&W elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Hozzájáruló nyilatkozatot a H&W részére az online shop-ba történő regisztrációs folyamat során, valamint az online felületen elhelyezett feliratkozási boxokban lehet megadni.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

a hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét)

a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén a regisztrációtól/feliratkozástól számított 3 hét.

3.1.7. Termékértékeléssel kapcsolatos megkeresés

A H&W online shopban történt vásárlást követően a H&W e-mail megkeresést küld a vásárlónak, melyben lehetőséget kínál számára az általa vásárolt termék értékelésére.

Az adatkezelés célja: a felhasználó a www.homeandwash.hu oldalon vásárolt termék(ek)kel kapcsolatos véleményének megismerése, továbbá az értékelés megadásával a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, termékforgalom és terméknépszerűség figyelése, információszolgáltatás a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatban

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont szerint a H&W jogos érdeke.

Az adatkezelő jogos érdeke: visszajelzést kapni a H&W által forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói tapasztalatokról; vásárlói elégedettség mérése; vásárlásösztönzés; vásárlói szokások elemzése; termékforgalom, terméknépszerűség figyelése.

Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó a jelen tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a H&W jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A kezelt adatok köre: a felhasználó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az érintett az első kapcsolatfelvétel során kapott e-mailben, a „Leiratkozás” gombra kattintva kérheti, hogy adatait jelen adatkezelési célból kifolyólag a H&W ne kezelje tovább, illetve az érintett bármikor tiltakozhat adatainak kezelésével szemben.

3.1.8. Termékértékelés

A H&W online shopban vásárolt termék(ek)et a vásárló szöveggel és 1-5 csillaggal értékelheti. A termékértékeléshez egy felhasználónevet kell megadni, mely az értékelés során megjelenik.

Az adatkezelés célja: a felhasználó értékelésének nyilvánosságra hozatala a www.homeandwash.hu oldalon, vásárlásösztönzés, a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, a termékforgalom és a terméknépszerűség figyelése, a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatos információszolgáltatás. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, értékelés 1-5 csillaggal és szöveggel.

Adatfeldolgozók: a H&W a termékértékelés nyilvánosságra hozatala érdekében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Shoprenter.hu Kft (cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)Az adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a termékértékelés a felhasználási feltételeknek megfelelően történjen.

3.1.9. H&W online shopban vásárolt termék(ek) Green Cash&Carry üzletben történő átvételéhez kapcsolódó adatkezelés

A H&W online shopban megrendelt termék átvételének megkönnyítése érdekében a vásárlónak lehetősége van a Green Cash&Carry, 5000 Szolnok, Tószegi út 5. szám alatti üzletben átvenni.

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a csomag Green Cash&Carry üzletben történő átadása és az átadás megtörténtének igazolása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt adatok köre: rendelésszám és csomagszám; a vásárló családi és utóneve; az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama: a csomag átadásától számított 5. év vége.

3.2. Marketing tevékenységek

3.2.1. Online nyereményjátékok

A H&W online a www.facebook.com/homeandwash vagy az e célra külön létrehozott kampányoldalon bonyolít le nyereményjátékot.

A facebook.com oldalon megvalósított felhasználói szintű adatkezelések tekintetében a facebook.com címen elérhető szolgáltató az adatkezelő.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által a www.facebook.com/homeandwash címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, a nyertesek részére a nyeremény átadása, nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az érintett önkéntes hozzájárulása és az Eker. tv. 13/A. §-a, nyertesek esetén átvételi elismervény/sorsolási jegyzőkönyv esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban.

A kezelt adatok köre: közösségi médiaazonosító, név, facebook profillal való játékban részvétel esetén profilkép és más, a felhasználó által önkéntesen megadott adatok, e-mail cím, születési év (nyeremény átadásának a lebonyolítása céljából és időtartamáig), képfeltöltő nyereményjáték esetében fénykép (promóció-honlapos közzététel), illetve a nyertesek tekintetében adott esetben postai cím.

Az adatkezelés időtartama:

a nem nyertes játékosok adatai a sorsolást követő 30. nap végével törlésre kerülnek;

nyertesek adatai esetében az sorsolási jegyzőkönyvön/átvételi elismervényen szereplő adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a sorsolás/ átvételt követő 8. év végén törlésre kerülnek;

abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett magatartása miatt az érintettel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az adatokat az igény elévüléséig kezeli.

3.4. Kapcsolatfelvétel

3.4.1. Ügyfélszolgálatra érkező telefonbeszélgetések

Az adatkezelés célja: a fogyasztói igények elintézése, segítségnyújtás a vásárló részére, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.4.2. Kapcsolatfelvétel és panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, honlapunkon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a H&W-vel.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a H&W-vel, a fogyasztói igények elintézése, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen lép kapcsolatba velünk, a megkeresést, valamint a választ a válaszadástól számított 5. év végéig őrizzük meg. Amennyiben a szóbeli kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, a H&W a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a válasz másolatával együtt a válaszadástól számított 5. év végéig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján.

 

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

4.1. Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a H&W által kezelt személyes adatai tekintetében

a személyes adatokhoz hozzáférjen;

a személyes adatok helyesbítését kérje;

a személyes adatok törlését kérje;

a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A H&W indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a H&W nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a H&W válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A H&W minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a H&W tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a H&W-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás a GDPR 15. cikke alapján többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a H&W közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a H&W indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Ön jogosult arra, hogy kérésére a H&W indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség;

ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

ha a személyes adatokat a H&W jogellenesen kezelte;

ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a H&W nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a H&W korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a H&W ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a H&W-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a H&W előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a H&W jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a H&W a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a H&W közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

4.2. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a H&W válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön személyiségi jogai megsértése esetén pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéken (további információ: https://birosag.hu/torvenyszekek).

4.3. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

A H&W által használt adatfeldolgozók a 3. alpontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelésre vonatkozó pontban.

4.4. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

A H&W az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

4.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A H&W a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.6. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Jelen Tájékoztatót a H&W bármikor jogosult megváltoztatni. Utóbbi esetben a H&W a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a H&W mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.

Letöltöm az Adatkezelési Tájékoztatót!

Az oldal tetejére
Árukereső.hu Árukereső.hu